Handelsbetingelser for MB Import


Betaling

Hos www.mbimport.dk kan du betale med Dankort og Visacard. Hvis du bor i Danmark har du også mulighed for at betale via Bankoverførsel (obs! Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen)

Der tages ikke gebyr ved betaling på mbimport.dk.

Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra mbimport.dk. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Ved betaling med kort bliver dine kort-oplysninger sendt direkte til en server godkendt af clearhaus. Serveren er en SSL-baseret løsning (Secure Socket Layer) og al data mellem dig og serveren er krypteret. På denne måde er du sikret, at andre hverken har mulighed for at aflytte eller opsnappe de informationer du indtaster.

Bestillingsprocedure:

1) Varen vælges og indhold godkendes i indkøbsvognen.
2) Leveringsadresse opgives.
3) Betalingsform vælges (ved bankoverførsel gå til pkt. 5).
4) Kortinformationer angives og ordren godkendes.
5) Du vil nu modtage en bestillingsoversigt

Skulle der på en eller anden måde være problemer med bestillingen, forsøger MB IMPORT at kontakte dig telefonisk eller via email.

Salgs- og Leveringsbetingelser


1. Generelt salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salgsordrer og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. MB Import forbeholder sig ret til at regulere priserne forholdsmæssigt, såfremt der sker stigning i fragt eller forsikringspræmier, told, vareafgifter, valutakurser eller andre forhold, som MB Import ikke råder over jf. afsnittet om force majeure.

2. Priser
Alle priser er i danske kroner inkl. Moms. / Ex. Forsendelse.
EX. På forsendelses pris:
0-5 kg —> 100 kr. (skulle dette overstige 5kg bliver De informeret) 

3. Momsrefusion
– udførsel til 3. land Fakturaer udstedt til 3. land, herunder Grønland og Færøerne, med direkte afsendelse fra vor adresse bliver som hovedregel faktureret ex. moms. Dog kan det efterfølgende lade sig gøre, at få refunderet evt. momsbeløb, som måtte fremgå af fakturaen, såfremt de købte varer efterfølgende udføres til et land uden for EU. Såfremt køber beder os om efterfølgende momsrefusion, skal originalfaktura med gyldigt udførselsstempel indsendes. Ligeledes fremsendes købers konto nr., til hvilket vi kan overføre momsbeløbet. I denne forbindelse gør vi opmærksom på, at vi opkræver et gebyr på kr. 250,00 til dækning af de administrative omkostninger. Originalfaktura vil blive returneret til køber med kvittering for momsrefusionen. 

4. Betaling
Private skal som udgangspunkt betale netto kontant ved modtagelsen. Selskaber og offentlige instanser kan ansøge om at få en konto hos os med kredit. MB Import’ betalingsbetingelser er som angivet på faktura. Er betaling ikke MB Import i hænde senest på forfaldsdatoen, forbeholder MB Import sig ret til at beregne renter fra forfaldstidspunktet og indtil betaling finder sted. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden. Efter forfald påregnes rykkergebyr på 100 kr. pr rykker, samt rente pålydende 2 % pr. påbegyndt måned. Alle sager overdrages til RKI Kredit Information A/S såfremt betaling ikke finder sted rettidigt. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav overfor MB Import, som ikke er skriftligt anerkendt af MB Import, og har heller ikke ret til at tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

5. Persondatapolitik
Ved bestilling i vores webshop bliver de indtastede oplysninger overført og gemt i vores interne edb-system. Disse oplysninger anvendes udelukkende til ekspedition af bestillinger, og gemmes herefter for at kunne spore tidligere køb. Dette skulle gerne resultere i den bedst mulige support, såfremt dette skulle blive nødvendigt. Samtidig vil det lette evt. efterfølgende køb, idet købers tlf. nummer herefter vil fungere som kundenummer. MB Import videregiver på ingen måde de registrerede personoplysninger, og det vil således kun være medarbejdere i hhv. salgs- og administrationsafdelingerne hos MB Import, der har adgang til de indtastede data.

6. Ejendomsforbehold
MB Import forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt renter og evt. inddrivelsesomkostninger er betalt fuldt ud. 

7. Levering
Levering sker som udgangspunkt fra dag til dag, ved alle lagervarer som er bestilt inden kl. 17:00 på hverdage. MB Import kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Levering anses for sket og risikoen overgået til køber ved afsendelse fra MB Imports lager. Dvs. medmindre andet er skriftligt aftalt, anses leverancen som solgt ab lager. Levering sker for købers regning. Leveringsomkostningerne er emballering og fragt eller porto. Bemærk! Disse priser gælder udelukkende for forsendelser i Danmark. MB Import følger Post Danmarks aktuelle pris satser. Se evt. www.postdanmark.dk


8. Produktinformation
Der tages forbehold for fejl og prisændringer i oplysninger på hjemmesiden, brochurer, kataloger og øvrigt salgsmateriale. Der tages ligeledes forbehold for ukorrekt billedmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for MB Import.

9. Ansvarsbegrænsning
Fremsættes et erstatningskrav overfor MB Import, vil dette blive opgjort iht. dansk rets almindelige erstatningsregler. MB Import har dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller andet indirekte eller afledt tab. Med mindre andet skriftligt er aftalt, er MB Import ikke erstatningsansvarlig for skade forvoldt af leveret udstyr på fast ejendom, løsøre, herunder produkter fremstillet af køber, på produkter hvori disse indgår eller for skade på fast ejendom eller løsøre som disse produkter som følge af det leverede udstyr forårsager. Manualer til MB Import produkter forekommer oftest på engelsk og køber kan ikke rette krav mod MB Import om, at disse skal leveres på et andet sprog. MB Import påtager sig intet ansvar for, at produkter købt hos MB Import, virker sammen med produkter købt andetsteds. Ved evt. reklamationsreparation hvor fejlen viser sig at være inkompatibilitet mellem produkt købt hos MB Import og produkt købt andetsteds, vil varen blive betragtet som 100 % O.K. og vil blive behandlet efter vores reklamationsbestemmelser.

10. Produktansvar
MB Import har etableret erhvervs- og produktansvarsforsikring iht. Dansk lovgivning. Ved evt. erstatningsansvar vil der blive gjort regres mod tidligere mellemhandlere, producenter og/eller delproducenter.

11. Reklamation
Køber har pligt til straks ved leverancens modtagelse at kontrollere denne, herunder undersøge om leverancens kvalitet og mængde svarer til det aftalte. Finder køber, at dette ikke er tilfældet, påhviler det køber senest 8 dage efter varemodtagelsen mundtligt eller skriftligt at underrette MB Import herom. Såfremt leverancen ikke kvalitets- eller mængdemæssigt svarer til det aftalte, har MB Import ret til at om- og/eller efterlevere. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks give MB Import mundtlig eller skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Forandringer eller indgreb i det købte uden MB Import skriftlige samtykke fritager MB Import for enhver forpligtelse. Såfremt MB Import anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, returnere den angiveligt mangelfulde vare til MB Import i forsvarlig emballage. MB Import forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis MB Import ikke finder fejl ved varen efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med regning for udført arbejde. Varen vil i så fald blive sendt retur pr. efterkrav på kundens regning. Nægtes modtagelse af varen eller afhentes varen ikke på Posthuset påhviler det køber, på dennes regning, at afhente varen på MB Import’ adresse. Efter 3 måneders henlæggefrist overgår varen til MB Import, som herefter vil sælge varen til nedsat pris. 

12. Reklamation (udland)
Ved alt salg til udlandet, inkl. Grønland og Færøerne, gælder det at kunden selv afholder alle udgifter til forsendelse til MB Import, og retur fra MB Import til kunden. Dette er gældende uanset forhold.

13. Reparation 
Der er som standard 2 års reklamationsret på alle produkter. Såfremt en vare er returneret til reparation og MB Import konkluderer at varen er mangelfuld, vil denne normalt blive ombyttet, uden at varen sendes til en af MB Import leverandører. MB Import bestræber sig på at reparere/ombytte defekte produkter indenfor 2-8 uger. Dette afhænger dog af at MB Import har mulighed for at få varen ombyttet, samt at det er en normal lagervare. MB Import kan til enhver tid vælge at sende varen til reparation hos en af de pågældende leverandører. Reparation kan derfor i nogle tilfælde tage længere tid.

14. Returnering
– fjernsalg / postordre eventuel returnering af varer kan kun ske indenfor de første 14 dage efter modtagelsen af disse. Udover de 14 dage kan returnering af varer kun ske efter forud truffet aftale med MB Import, mod evt. nedslag i pris. Det er muligt enten at aflevere varen på MB Import adresse eller sende varen til os. Der er ligeledes ingen returret på specielt fremskaffede/fremstillede varer. Ved anvendelse af fortrydelsesretten skal varen returneres i ORIGINAL EMBALLAGE eller samme stand, idet manglende emballage oftest medfører en forringelse af salgsværdien, hvorfor varen vil blive krediteret et tilsvarende mindre beløb svarende til forringelsen. Returnering – Dørsalg (Butik) Ved afhentning/køb som er foretaget i MB Import butik Lykkevænget 4, er der som udgangspunkt INGEN kontant returret, da kunden har lejlighed til at undersøge varen inden overdragelsen/risikoovergangen sker. Skulle købet alligevel fortrydes indenfor 8 dage tilbydes der ombytning til andet produkt, med mindre andet er skriftligt aftalt. Varen skal tilbageleveres i original og ubrudt emballage, og varen skal efterfølgende kunne sælges som ny. Varer der ønskes returneret inden 8 dage, men som ikke umiddelbart kan sælges som ny, kan ikke krediteres til det, på købstidspunktet fakturerede beløb, men kan ansættes skønsmæssigt af MB Import ud fra en mulig salgsværdi. Køber står alene for, retur forsendelses omkostningerne til MB Import.


15. Sikkerhed
Du kan uden risiko handle sikkert hos MB Import. De personlige oplysninger som du indtaster under et køb, såsom navn, adresse, telefon osv., bruges udelukkende til ordre behandling. Alle personlige oplysninger gemmes i en database, således MB Import til evt. efterfølgende handler / services hurtigt og let kan finde frem til kunden. Kun hvor kunden selv aktivt har valgt at få evt. reklame e-mail tilsendt, vil oplysninger bruges i reklame øjemed. Ud over de personlige oplysninger logges også kundens IP adresse, samt det website hvor der evt. er klikket sig ind til m-e.dk. Disse oplysninger bruges udelukkende til sager omkring misbrug, som fx. Dankort svindel. MB Import bruger kun cookies i det omfang Microsoft Web-server bruger det under en session på hjemmesiden. Disse cookies indeholder ingen personlige informationer.

16. Tvister
Enhver tvist mellem MB Import og køber skal afgøres efter dansk ret med Odense Byret som værneting.

17. Force Majeure
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager det MB Import for ethvert ansvar, og MB Import forbeholder sig ret til helt eller delvis at annullere aftalen, eller udskyde leveringen med den af forhindringen forårsagede forsinkelse ud over den i aftalen fastsatte leveringsfrist. Under force majeure henhører bl.a. arbejdskonflikter, krig eller militærindkaldelse, blokade, afspærringer, politiske uroligheder, stats indgriben af en hvilken som helst art, mangel på drivkraftmidler eller omstændigheder i øvrigt, som ligger uden for MB Import kontrol, og som påvirker MB Import muligheder for at opfylde sine leveringsforpligtelser

Datasikkerhed

For at kunne behandle din ordre er vi nødt til at have følgende oplysninger:

· Navn 
· Adresse 
· Telefonnummer 
· E-mail adresse 

Hvis leverings adressen adskiller sig fra ovenstående:
· Leverings navn 
· Leverings adresse 

Ovennævnte oplysninger vil blive gemt i vores kundedatabase og slettet efter 5-10 år(medmindre andet er aftalt). Bemærk venligst at vi ikke opbevarer betalings kort oplysninger i vor kundedatabase da disse kun kan ses af Clearhaus.

Kun virksomhedens direktion og revision har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand.
Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos MB Import. har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen og du har ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Ved henvendelse til MB Import. kan du mod behørig billedlegitimation (Pas eller kørekort) få udleveret de informationer som er opbevaret i forbindelse med tidligere køb.